Περί κληρικών και ιερωσύνης

Δωρεάν ελάβετε,δωρεάν δότε.[Προσέχετε, μην εμπορευτείτε ποτέ το χάρισμα αυτό δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώστε.] (Κατά Ματθαίον 10,8) Ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται.[Εκείνος που σας δέχεται και σας φιλοξενεί ως απεσταλμένους μου, Εμένα δέχεται.] (ΚατάΜατθαίον 10,40) Ο ακούων υμών εμού ακούει,και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί. [Εκείνος που [...]